ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90
edukacja ODN
studia
licencjatskie,
magisterskie
i podyplomowe

Kursy doskonalące
Kursy kwalifikacyjne.
Kursy przygotowujące do matury i egzaminów gimnazjalnych;

Kursy językowe dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działdowski Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
DAR
Kształć się bezpłatnie w Liceum Ogólnokształcšcym oraz na 23 kierunkach szkół policealnych
facebook wirtualny spacer Jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal

Nowe Kierunki Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Od lutego 2016 r.

 

1.       Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi: · 2 semestry – 200 godzin
– koszt za studia 3200,00 zł

2.       Zarządzanie oświatą – 2 semestry – 200 godzin – 3000 zł

3.       Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej – 2 semestry -3400,00 zł

4.       Gerontologia i arteterapia: 2 semestry – 200 godzin

- koszt 3600,00 zł

       5.    Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi – 2 semestry - 180 godzin
             – koszt 3400,00 zł

       6.   Integracja sensoryczna – 3 semestry – 360 godzin – koszt 4200,00 zł

Na Integracji Sensorycznej pracujemy na testach:
- Profil Sensoryczny Dziecka (PSD), Marta Wiśniewska
- Profil Sensoryczny Dziecka - arkusze testowe (PTPiP - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

 

Zajęcia na studiach odbywają się w Działdowie.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się na maila: odn@darsa.pl lub telefonicznie 236970690.

Osoba do kontaktu Ewa Kamińska


ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

" Dziecko z autyzmem – przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej "

16 lutego , 23 lutego i  1 marca 2016r. godz. 16.00

DZIAŁDOWSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DAR

Ul. POLNA 11 A, 13-200 DZIAŁDOWO

Koszt: 140 zł/os

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z:  DODN DAR, NR TEL. 236970690, ODN@DARSA.PL

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

" Rytm, muzyka, taniec – nowoczesne formy fitness "

TERMIN DO USTALENIA PO SKOMPLETOWANIU GRUPY (2 SPOTKANIA PO 5 GODZ.)

DZIAŁDOWSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DAR

Ul. POLNA 11 A, 13-200 DZIAŁDOWO

Koszt: 140 zł/os

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z:  DODN DAR, NR TEL. 236970690, ODN@DARSA.PL

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

" Pomysły na ciekawe lekcje z wykorzystaniem metod plastycznych na Wielkanoc. "

TERMIN 20 LUTEGO 2016 R.

 DZIAŁDOWSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DAR

Ul. POLNA 11 A, 13-200 DZIAŁDOWO

Koszt: 140 zł/os

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z:  DODN DAR, NR TEL. 236970690, ODN@DARSA.PL

 

EGZAMINY POPRAWKOWE


 • Harmonogram egzaminów poprawkowych i przeprowadzanych w terminie dodatkowym w Szkole Policealnej dla Dorosłych
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych i przeprowadzanych w terminie dodatkowym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Harmonogram studiów
  licencjackich i podyplomowych


  więcej


  Aktualności


  STUDIA WYŻSZE JUŻ W DZIAŁDOWIE

  Działdowscy studenci rozpoczęli swój pierwszy rok akademicki

  W Działdowskim Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR 26 września 2015r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16. Działdowscy studenci rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Gospodarki na pierwszym roku studiów na kierunku „Administracja i zarządzanie publiczne”. Uroczystą inaugurację roku akademickiego otworzyła wiceprezes DAR S.A., dyrektor działdowskiego CKU p. Anna Kraśniewska. Na uroczystość przybyły władze bydgoskiej uczelni: prorektor ds. kształcenia i studentów Wyższej Szkoły Ggospodarki prof. WSG, dr Alicja Kozubska, dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej dr inż. Elżbieta Brandt i Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych doc. Przemysław Ziółkowski. Uroczystość swoją obecnością uświetniły lokalne władze - starosta Marian Janicki i burmistrz Grzegorz Mrowiński. „Dzisiejsza inauguracja to, bez wątpienia, najważniejsze święto w kalendarzu Działdowskiej Agencji Rozwoju i naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozpoczynamy pierwszy, historyczny rok akademicki w ramach wspólnego projektu WSG w Bydgoszczy i DAR S,A,” – podkreśliła podczas swojego wystąpienia wiceprezes Anna Kraśniewska. Prorektor Alicja Kozubska z kolei zwróciła uwagę na rozwojowy charakter współpracy WSG-DAR: „Liczymy na to, iż rozszerzająca się współpraca z Działdowską Agencją Rozwoju, przy wsparciu władz samorządowych umożliwi osiąganie zamierzonych celów, które będą satysfakcjonowały wszystkie strony, ze studentami studiów I stopnia i studiów podyplomowych na czele.” Starosta działdowski Marian Janicki zaznaczył w swojej wypowiedzi znaczącą rolę szkolnictwa wyższego w rozwoju lokalnym i jego wpływ na poziom życia mieszkańców.

  Wykład inauguracyjny, bez którego żadna prawdziwa inauguracja roku akademickiego odbyć się nie może, wygłosił doc. Przemysław Ziółkowski. Temat „Kreatywność jako wyzwanie współczesnej edukacji” został przedstawiony zebranym z takim zaangażowaniem, werwą i swadą, że burza oklasków po jego wygłoszeniu była jak najbardziej zasłużona. Podczas uroczystości aula CKU była wypełniona do ostatniego miejsca, ponieważ oprócz zaproszonych gości, obecni też byli przyszli studenci studiów licencjackich na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne, czterech kierunków studiów podyplomowych (Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii, Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą) a także absolwenci trzech kierunków studiów podyplomowych (Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie oświatą, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii), które działdowskie CKU prowadzi już od kilku lat. Ci ostatni otrzymali z rąk prorektora bydgoskiej uczelni prof.WSG Alicji Kozubskiej i doc. Przemysława Ziółkowskiego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. W połowie października trzydziestka działdowskich studentów kierunku Administracja i zarządzanie publiczne rozpocznie w CKU swój pierwszy naukowy zjazd. W przyszłości dołączą do nich studenci innych kierunków, których otwarcie planowane jest już niebawem.

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy została utworzona na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Działalność prowadzi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MEN: DNS - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999). W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 309).

  „Trudny nie trudny”

  W ramach Akademii Rodziców Działdowski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli DAR zorganizował 5.11.2015 r. o godz. 17.00 w auli, konferencję pt.: Trudny nie trudny – czyli dziecko z orzeczeniem w szkole publicznej (przedszkolu). Spotkanie poprowadziły: Agnieszka Balicka, Agnieszka Żujewska, nauczycieli OREW w Działdowie oraz Andrzej Kust, były dyrektor i nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, spełniając obowiązek szkolny i obowiązek nauki, na różnych etapach edukacyjnych realizują odpowiednio tę samą, co uczniowie pełnosprawni, podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, a także kształcenia w poszczególnych profilach i w poszczególnych zawodach i podlegają tym samym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zewnętrznemu systemowi oceniania na sprawdzianach i egzaminach. Jednak w życiu szkolnym funkcjonują nieco inaczej. Czy sprawia to kłopot nauczycielom? Jak rzeczywiście wygląda praca z uczniem objętym orzeczeniem i czy jest tak samo owocna jak z uczniem bez orzeczenia? Na to i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć prelegenci podczas konferencji.

  Pedagodzy powoływali się w swych przemówieniach m.in. na Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. - Nie stosując wobec przedmiotowej grupy uczniów obniżenia wymagań edukacyjnych i chcąc zapewnić im możliwość uzyskania powodzenia szkolnego w procesie nauczania, w kształceniu tych uczniów wprowadza się specjalną organizację nauki, tj. odpowiednie dostosowanie warunków organizacyjnych i metod pracy dydaktycznej i to w zasadzie jest sposób na osiągnięcie sukcesu w pracy z uczniem. Czy jest to trudne – czy nie trudne? Sami państwo musicie poszukać odpowiedzi – zakończyła konferencję pytaniem Agnieszka Balicka. Po wykładzie rodzice i nauczyciele mieli okazję do konsultacji ze specjalistami i wymianę doświadczeń. Goście mogli również zakupić prace i ozdoby świąteczne wykonane przez niepełnosprawnych uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Magdalena Cejman

  Florystki znowu w akcji

  Więcej

   

  SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Co roku SZLACHETNA PACKA łączy tysiące osób - wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz rodziny w potrzebie. Jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania.

  Nasza Firma po raz drugi włączyła się w organizację SZLACHETNEJ PACZKI.

  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

   

  „…Życie nie tylko po to jest, by brać 
  Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
  I aby żyć siebie samego trzeba dać..” 

                                                 Stanisław Soyka