ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90
edukacja ODN
studia
licencjatskie,
magisterskie
i podyplomowe

Kursy doskonalące
Kursy kwalifikacyjne.
Kursy przygotowujące do matury i egzaminów gimnazjalnych;

Kursy językowe dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działdowski Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
DAR
Kształć się bezpłatnie w Liceum Ogólnokształcšcym oraz na 23 kierunkach szkół policealnych
facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal

Aktualności


STUDIA WYŻSZE JUŻ W DZIAŁDOWIE

Działdowscy studenci rozpoczęli swój pierwszy rok akademicki

W Działdowskim Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR 26 września 2015r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16. Działdowscy studenci rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Gospodarki na pierwszym roku studiów na kierunku „Administracja i zarządzanie publiczne”. Uroczystą inaugurację roku akademickiego otworzyła wiceprezes DAR S.A., dyrektor działdowskiego CKU p. Anna Kraśniewska. Na uroczystość przybyły władze bydgoskiej uczelni: prorektor ds. kształcenia i studentów Wyższej Szkoły Ggospodarki prof. WSG, dr Alicja Kozubska, dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej dr inż. Elżbieta Brandt i Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych doc. Przemysław Ziółkowski. Uroczystość swoją obecnością uświetniły lokalne władze - starosta Marian Janicki i burmistrz Grzegorz Mrowiński. „Dzisiejsza inauguracja to, bez wątpienia, najważniejsze święto w kalendarzu Działdowskiej Agencji Rozwoju i naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozpoczynamy pierwszy, historyczny rok akademicki w ramach wspólnego projektu WSG w Bydgoszczy i DAR S,A,” – podkreśliła podczas swojego wystąpienia wiceprezes Anna Kraśniewska. Prorektor Alicja Kozubska z kolei zwróciła uwagę na rozwojowy charakter współpracy WSG-DAR: „Liczymy na to, iż rozszerzająca się współpraca z Działdowską Agencją Rozwoju, przy wsparciu władz samorządowych umożliwi osiąganie zamierzonych celów, które będą satysfakcjonowały wszystkie strony, ze studentami studiów I stopnia i studiów podyplomowych na czele.” Starosta działdowski Marian Janicki zaznaczył w swojej wypowiedzi znaczącą rolę szkolnictwa wyższego w rozwoju lokalnym i jego wpływ na poziom życia mieszkańców.

Wykład inauguracyjny, bez którego żadna prawdziwa inauguracja roku akademickiego odbyć się nie może, wygłosił doc. Przemysław Ziółkowski. Temat „Kreatywność jako wyzwanie współczesnej edukacji” został przedstawiony zebranym z takim zaangażowaniem, werwą i swadą, że burza oklasków po jego wygłoszeniu była jak najbardziej zasłużona. Podczas uroczystości aula CKU była wypełniona do ostatniego miejsca, ponieważ oprócz zaproszonych gości, obecni też byli przyszli studenci studiów licencjackich na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne, czterech kierunków studiów podyplomowych (Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii, Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą) a także absolwenci trzech kierunków studiów podyplomowych (Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie oświatą, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii), które działdowskie CKU prowadzi już od kilku lat. Ci ostatni otrzymali z rąk prorektora bydgoskiej uczelni prof.WSG Alicji Kozubskiej i doc. Przemysława Ziółkowskiego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. W połowie października trzydziestka działdowskich studentów kierunku Administracja i zarządzanie publiczne rozpocznie w CKU swój pierwszy naukowy zjazd. W przyszłości dołączą do nich studenci innych kierunków, których otwarcie planowane jest już niebawem.

• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy została utworzona na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Działalność prowadzi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MEN: DNS - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999). W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 309).

Gry i zabawy rozwijające integrację z wykorzystaniem pakietu trampolina.

PWN zorganizowało warsztaty z wykorzystaniem pakietu trampolina. Warsztaty przeprowadziała współautorka w/w pakieta Pani Aneta Głuszniewska.


Florystki znowu w akcji

Więcej